Miljøsanering er en af vores kernekompetencer

Miljøsanering

Miljøsanering er en af vores kernekompetencer

Vi definerer miljøsanering som ”fjernelse af sundhedsskadelige og miljøfarlige stoffer for at forbedre miljøet”. Det har vi beskæftiget os med i flere årtier, og det er et område, som vi konstant udvikler i Tscherning. Vi er tredobbelt certificeret indenfor Kvalitet, Miljø og Arbejdsmiljø (KMA), vi er medlem af Asbestforeningen, og vi samarbejder aktivt med bl.a. SBI og Teknologisk Institut og brancheforeninger på området.

Det er i dag alment kendt, at miljøfarlige og sundhedsskadelige stoffer findes i alle bygningsdele og installationer. Særligt mange af disse stoffer kan findes i bygninger opført eller renoveret i perioden 1955-1980, men også fra nyere tid. Hos Tscherning er vi eksperter i sanering, og vi har stor erfaring med at håndtere alle slags miljøskadelige stoffer, fra de gængse, såsom asbest, bly, PCB og skimmelsvamp, og de mere sjældne forekomster som klorerede paraffiner, vira, kviksølv og radioaktivt materiale.

Vi er altid på forkant med de sidste ny teknologier og metoder. Vi har en højt specialiseret maskinpark og er med i forreste række, når det gælder udvikling af teknologier og metoder, der kan forbedre kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, herunder robotteknologi.

Som udgangspunkt mener vi, at miljøskadelige stoffer altid skal fjernes inden andre håndværkere og entreprenører får adgang til de berørte bygninger, da det kan forhindre utilsigtede eller uheldige episoder med forurening.

Kontakt os

CASES

LØSNINGER

Vi tilrettelægger opgaven med kunden

Kontakt os

Som en del af den samlede pakke, som vi hos Tscherning leverer, tænker vi altid i helhedsorienterede løsninger. Det betyder, at vi inddrager kunder, myndigheder, rådgivere og andre interessenter så tidligt i projektforløbet som muligt.

Vi stræber altid efter den mest rationelle og entreprenante løsning på udfordringerne samt at minimere affaldsmængden mest muligt, så alle involverede parter har en god oplevelse i forbindelse med projektet. Hos Tscherning omfatter en helhedsorienteret løsning typisk følgende:

- Identificering og afgrænsning af opgaven - Detailplanlægning
- Myndighedstilladelser - Indkapsling af arbejdsområdet
- Etablering af værne- og sundhedsforanstaltninger
- Håndtering af farligt affald
- Indberetning
- Udførelseskontrol
- Registrering, kvalitetssikring og dokumentation samt eventuel efterfølgende reetablering

Vi tilbyder naturligvis også enkeltstående ydelser herunder:

- Screening af bygninger og installationer samt prøvetagning til analyser
- Handlingsplaner og planlægning af detailopgaver
- Indhentning af myndigheds- og miljøtilladelser og indrapportering til myndigheder
- Udførelse af miljøsanering og entreprisestyring
- Opfølgning, evaluering, rapport og dokumentation
- Reetablering og apteringsarbejder

Viden om farlige stoffer

Alle vores sanitører har gennemgået de lovpligtige kurser og er specialuddannede til de præcise opgaver, de udfører. Hvor det er påkrævet, er vi eller de enkelte medarbejdere certificeret til netop den type opgave, vi varetager. Vi har naturligvis det nødvendige udstyr, så vores medarbejdere er fuldt beskyttede og altid har adgang til ren luft i beskyttelsesdragter og gravemaskiner – uanset hvilke stoffer, de arbejder med.

I Tscherning Akademiet og i samarbejde med AMU-uddannelsescentrene sikrer vi løbende, at vores medarbejdere har fuldt kendskab til det arbejdsmiljø, de arbejder i, og vi integrerer dem i den grønne linje, der er gennemgående i de alle opgaver, vi udfører.

Vi udfører som minimum altid sanering i fuld overensstemmelse med gældende love og regler, Dansk Asbestforenings og Arbejdstilsynet vejledninger for fjernelse af farlige stoffer, og i et tæt samarbejde med de relevante myndigheder. Vi afslutter altid opgaverne med at dokumentere det udførte arbejde.

BYGNINGSKEMI

Vi har viden om og erfaring med alle typer af miljøfarlige stoffer

Kontakt os

Skimmelsvamp er en samlebetegnelse for en naturligt forekommende gruppe af mikroskopiske svampe, der lever på steder, der kan være svære at opdage og komme til. De trives på fugtige steder, hvor andre vækstbetingelser som temperatur og vækstmateriale, fx træ, er til stede og kan være yderst sundhedsfarlige, når de spreder sig gennem luften ved hjælp af sporer.

Der er meget stor forskel på skimmelsvampe og hvordan, de enkelte typer breder sig i vækstmateriale og bygningsdele. Derfor lægger vi altid vægt på at finde den rette metode og ikke mindst det rette omfang af løsningen.

Selvom metoden varierer, er der altid fire grundtrin i en skimmelsanering:

- Kilden til fugt skal fjernes

- Bygningen/bygningsdelen skal udtørres, evt. ved hjælp af affugtere

- Det materiale, der er inficeret med skimmelsvamp, skal fjernes

- Alle overflader skal afrenses/rengøres

Sådan gør vi: En skimmelsanering følger i store træk de samme retningslinjer som anvendes ved asbestsanering:

- Etablering af velfærdsforanstaltninger med bl.a. opstilling af miljøvogn

- Sanering for skimmelsvamp skal udføres helt afskærmet fra det omgivende miljø og er således et arbejde, der kræver grundighed i planlægning og forberedelse

- Saneringen sker bl.a. ved at etablere en lufttæt indeslutning og etablering af slusesystemer for adgang til arbejdsområdet.

- Der skal etableres særligt filtreret ventilation, hvor der skabes undertryk i arbejdsområdet.

- Materiale inficeret med skimmelsvamp skal nedpakkes i tæt, forseglet emballage og bortskaffes til godkendte modtagestationer eller direkte til forbrænding.

- Arbejdet skal udføres med fuldt værneudstyr med heldragter og åndedrætsværn med luftforsyning.

- Alle vores sanitører kan identificere skimmelsvamp, og det reducerer risikoen for at skimmelsvamp bliver overset.

- Efter afsluttet arbejde tilbyder vi naturligvis aptering og indbygning af nyt materiale, hvor dette er fjernet.

Asbest er yderst sundhedsfarligt, fordi det kan spalte sig til meget små fibre, der kan holde sig svævende i stille luft i flere døgn. Fibrene kan trænge dybt ned i især lungerne og forårsage kræft eller asbestose. Asbest er særdeles resistent overfor varme og brand og findes især i isoleringsmaterialer.

Stort set alle materialer indenfor byggeindustrien til fx brandsikring, tagplader, gulvbelægning m.v. kan indeholde asbest. Brug af asbest blev delvist forbudt i 1972, men først i 1986 indtrådte et generelt forbud.

Sådan gør vi:

Saneringen sker bl.a. ved

- Etablering af en lufttæt indeslutning

- Etablering af 3-kammerslusesystemer for adgang til arbejdsområdet.

- Etablering af særligt filtreret ventilation, hvor der skabes undertryk i arbejdsområdet.

- Asbest skal nedpakkes i tæt og forseglet emballage, og bortskaffes til godkendte modtagestationer.

- Arbejdet skal udføres med etablering af velfærdsforanstaltninger (Miljøvogn) og fuldt værneudstyr i heldragter og åndedrætsværn med luftforsyning.

Vores sanitører kan identificere en asbestrisiko, inden den bliver til en egentlig forurening pga. forkert omgang med materialet.

Bly er et naturligt forekommende tungmetal, som er giftigt for alle levende organismer, og det kan optages gennem indånding, via hud og slimhinder eller ved direkte indtagelse gennem det, vi spiser.

Bly har nogle særligt gode egenskaber eksempelvis mht. holdbarhed og fleksibilitet og findes især i ældre overfladebelægning (maling) i overraskende store mængder, men har også været brugt i fx elinstallationer, termovinduer, plast og andet. Anvendelsen af bly blev først helt forbudt i Danmark i 2007.

Sådan gør vi:

Sanering sker bl.a. ved:

- Etablering af Miljøvogn med lovpligtige velfærdsforanstaltninger (evt. som pionér vogn).

- At der etableres en lufttæt indeslutning og etablering af slusesystemer for adgang til arbejdsområdet.

- At der etableres særligt filtreret ventilation, hvor der også skabes undertryk i arbejdsområdet, for at undgå spredning af blyholdigt støv.

- Affald med bly betragtes som farligt affald og skal nedpakkes i tæt og forseglet emballage og bortskaffes til godkendt modtagestation.

- Arbejdet skal udføres med fuldt værneudstyr i heldragter og åndedrætsværn med luftsforsyning.

- Ved mindre opgaver kan der udføres simplere sanering i tæt samarbejde med fx rådgiver.

Vi har udviklet metoder, der kan fjerne den blyholdige maling uden at tage en masse af det bagvedliggende materiale med. På den måde sikrer vi, at mængden af blykontamineret affald bliver så lille som muligt. Hygiejne har også højt prioriteret i forbindelse med arbejdets udførelse. Endvidere er det udførende personale omfattet af et blodblymåleprogam.

Til forskel fra mange andre farlige stoffer er paraffinerne ganske godt bundet i de forskellige bygningsmaterialer og har en relativt lav afdampning. De er dog stadig yderst sundhedsfarlige for mennesker og miljø. Stofferne ophober sig i eksempelvis vores fødemidler.

Paraffiner er giftige og giver anledning til irritation ved hudkontakt. Stofferne er stærkt mistænkt for at være kræftfremkaldende, især de kortkædede typer. Klorerede paraffiner er en gruppe kemiske klor forbindelser, som især er blevet brugt som brandhæmmer i kabler og som blødgører i bl.a. fugemasser, plast og rustbeskyttende maling. Stofferne kan frigøres ved produktion og anvendelse. De afløste brugen af PCB i 1977 og er blevet anvendt frem til 2001

Sådan gør vi:

Sanering sker bl.a. ved:

- Etablering af velfærdsforanstaltninger, typisk ved opstilling af Miljøvogn (evt. som pionér).

- Saneringen sker ved at etablere en lufttæt indeslutning og etablering af slusesystemer for adgang til arbejdsområdet.

- Der etableres særligt filtreret ventilation, hvor der skabes undertryk i arbejdsområdet, og der anvendes punktsug ved værktøj og andre tiltag for at kontrollere afgasningen og -spredning.

- Klorerede paraffiner klassificeres som farligt affald, som nedpakkes i lukkede og forseglede beholdere, og bortskaffes godkendt modtagestation.

- Arbejdet udføres med fuldt værneudstyr i heldragter og åndedrætsværn med luftforsyning.

Polyklorerede Biphenyler (PCB) er en gruppe meget miljø- og sundhedsskadelige kemiske forbindelser. PCB kan optages i kroppen via munden, indånding og huden og spredes meget let til de omgivende materialer og miljøet.

Internationalt regnes PCB som et stort miljøproblem PCB er især blevet brugt som brandhæmmende og blødgører. Det findes fortrinsvis i fuger, termoruder, maling, elektriske komponenter og oliefyldte kabler. Men PCB kan også findes i beton, gulvbelægninger og belysningsarmaturer. PCB blev brugt i mange byggerier i 1960-70’erne, men blev endeligt forbudt i Danmark i 1977. Særlig anvendelse i kabler var dog tilladt indtil 1986.

Sådan gør vi:

Sanering sker bl.a. ved:

- Etablering af lufttæt indeslutning.

- Etablering af slusesystemer for adgang til arbejdsområdet.

- Etablering af særligt filtreret ventilation, hvor der skabes undertryk i arbejdsområdet, og der anvendes punktsug ved værktøj og andre tiltag for at kontrollere PCB-afgasningen og -spredning.

- PCB-holdigt affald kan nemt opnå en grænseværdi, hvor det klassificeres som farligt affald. Det nedpakkes derfor i lukkede og forseglede beholdere og bortskaffes til godkendt modtagestation.

- Arbejdet udføres med fuldt værneudstyr i heldragter og åndedrætsværn med særlige filtre og luftforsyning samt alle lovpligtige velfærdsforanstaltninger (fx Miljøvogn).

Ud over at fjerne PCB er det i dag også en mulighed at forsegle det, så de farlige forbindelser ikke slipper ud i omgivelserne og forurener indeklimaet. Dette gøres effektivt med særlig fremstillede forseglingsprodukter testet af Teknologisk institut til at forhindre omkring 99% af al udsivning af stoffet. Hos Tscherning er vi certificeret i brugen af ProSeal og kan også udføre opgaver af denne art.

Der bliver hele tiden identificeret nye miljøproblematiske stoffer i bygningsmaterialer, som enten findes naturligt i naturen eller er kemisk fremstillet.

Indenfor de seneste år er der kommet fokus på bl.a. bly, klorerede paraffiner og -biphenyler, kviksølv og epoxy samt radioaktive materialer og radon. Stofferne identificeres, fordi vores viden hele tiden udvides, og fordi vi bliver bedre og bedre til at finde dem. Stofferne er typisk blevet anvendt i bygningsindustrien pga. deres tekniske egenskaber, eksempelvis fordi de er vejrbestandige, brandhæmmende, isolerende, er gode som blødgører eller har elektrisk ledende egenskaber. Stofferne kan derfor findes i alle typer af materialer og i rigtig mange bygninger.

Fælles for miljøfarlige stoffer er:

- at de er sundhedsskadelige for mennesker og dyr

- at de typisk kan optages i kroppen via munden, indånding og huden

- at de generelt betragtes som et stort miljøproblem.

Fokus på miljøfarlige stoffer vil fortsat være vigtigt også i fremtiden. I Tscherning holder vi os konstant opdateret på ny viden vedrørende miljøfarlige stoffer og uddanner løbende udvalgte medarbejdere til at håndtere eventuelle nye stoffer. Derfor har vi altid specialister til at udføre miljøsanering uanset opgavens omfang.