Løsninger

Klorerede Paraffiner

Til forskel fra mange andre farlige stoffer er paraffinerne ganske godt bundet i de forskellige bygningsmaterialer og har en relativt lav afdampning

Vi fjerner altid klorerede paraffiner så det ikke påvirker mennesker eller forurener det omgivende miljø. Vi tager dog ingen chancer og arbejder efter Arbejdstilsynets retningslinjer for arbejde med PCB-holdige materialer. Arbejdet kræver derfor grundighed i planlægningen og forberedelse Som udgangspunkt vil saneringsopgaven derfor indeholde følgende komponenter:

  • Med vores faglige og specialiserede tilgang, planlægger, identificerer og afgrænser vi opgavens omfang, herunder evt. tager prøver af de tilstødende materialer.
  • Etablering af velfærdsforanstaltninger, typisk ved opstilling af Miljøvogn (evt. som pionér).
  • Saneringen sker ved at etablere en lufttæt indeslutning og etablering af slusesystemer for adgang til arbejdsområdet.
  • Der etableres særligt filtreret ventilation hvor der skabes undertryk i arbejdsområdet og, der anvendes punktsug ved værktøj og andre tiltag for at kontrollere afgasningen og -spredning.
  • Farligt affald nedpakkes altid i lukkede og forseglede beholdere, og bortskaffes til NORD (tidligere Kommune Kemi) eller godkendte modtagestationer.
  • Arbejdet udføres med fuldt værneudstyr i heldragter og åndedrætsværn med luftforsyning.

Fakta:

Klorerede paraffiner er en gruppe kemiske klor forbindelser, som især har været anvendt som brandhæmmer og blødgører i bygningsindustrien, som afløser for PCB fra 1977 og frem til 2001. Stofferne kan frigøres ved produktion og anvendelse. Klorerede paraffiner klassificeres som farligt affald.

Klorerede paraffiner er yderst sundhedsfarligt for mennesker og miljøet. Stofferne ophober sig i eksempelvis vores fødemidler. Paraffiner er giftige og giver anledning til irritation ved hudkontakt. Stofferne er stærkt mistænkt for at være kræftfremkaldende, især de kortkædede typer.

Klorerede paraffiner er især blevet brugt som brandhæmmer i kabler og, som blødgører i bl.a. fugemasser, plast og rustbeskyttende maling. Derfor findes de klorerede paraffiner i rigtig mange bygninger.

 

Derfor er alle vores involverede medarbejdere, fra sanitører til projektleder, specialuddannede til netop denne type saneringsarbejde. Ved beslutning om indgriben og fjernelse af klorerede paraffiner udfører vi som minimum altid saneringen i fuld overensstemmelse med gældende love og regler, brancheforeninger og Arbejdstilsynets vejledninger for håndtering og fjernelse af farlige stoffer, og i et tæt samarbejde med de relevante myndigheder. Vi kontrollerer arbejdet løbende med udførelseskontrol og afslutter altid opgaverne med at dokumentere det udførte arbejde.

Vi har i gennem mange år saneret på mange forskellige opgaver og under mange forskellige forhold. Sanering af klorerede paraffiner er et område i konstant udvikling hos Tscherning. Vi sætter en ære i, at følge med i nye ideer og teknikker, og har udviklet vores eget specialudstyr og metoder for at sikre, at arbejdet altid udføres optimalt og, beskytter mennesker og miljøet mest muligt. Tscherning deltager aktivt i den løbende forbedring og udvikling af retningslinjerne for arbejdets udførelse, udvikling af nye værktøjer og teknikker og sikkerhedsprocedurer. Vi samarbejder derfor med de førende eksperter indenfor dette område: Hvis det ønskes kan vi derfor også tilbyde at foretage undersøgelser og identificering af klorerede paraffiner i af bygninger og installationer, at tage prøver til laboratorieanalyse, udarbejde handlingsplaner, opfølgende kontrol og, at udarbejde dokumentation og rapporter.

Tilbage / Miljøsanering