Løsninger

Bly

Blysanering er et arbejde, hvor grundighed i planlægning og forberedelse er essentielt.

Vi fjerner bly så det ikke påvirker mennesker eller forurener det omgivende miljø. Med vores helhedsorienterede faglige og specialiserede tilgang, planlægger, identificerer og afgrænser vi opgavens omfang. Sanering sker bl.a. ved:

  • Etablering af Miljøvogn med lovpligtige velfærdsforanstaltninger (evt. som pionér vogn).
  • At der etableres en lufttæt indeslutning og etablering af slusesystemer for adgang til arbejdsområdet.
  • At der etableres særligt filtreret ventilation, hvor der også skabes undertryk i arbejdsområdet, for at undgå spredning af blyholdigt støv.
  • Affald med bly betragtes som farligt affald og skal nedpakkes i tæt og forseglet emballage og bortskaffes til godkendt modtagestation.
  • Arbejdet skal udføres med fuldt værneudstyr i heldragter og åndedrætsværn med luftsforsyning.
  • Ved mindre opgaver kan der udføres simplere sanering i tæt samarbejde med fx rådgiver.

 

Fakta:

Bly er et naturligt forekommende tungmetal, som har nogle særligt gode egenskaber eksempelvis mht. holdbarhed og fleksibilitet. Anvendelsen af bly blev først helt forbudt i Danmark i 2007.

Bly er et tungmetal, som er giftigt for alle levende organismer, det påvirker fx nervesystemet hos især børn, giver skader på nyrerne, forplantningsevnen m.v.. Bly kan optages i vores organisme via indånding, via huden eller slimhinder, eller ved direkte indtagelse igennem det vi spiser.

Bly findes især i ældre overfladebelægning (maling) i overraskende store mængder, men har også været brugt i fx elinstallationer, termovinduer, plast og andet. Derfor findes bly i rigtig mange bygninger.

 

Vi har derfor udviklet vore egne metoder, der kan fjerne den blyholdige maling uden at tage en masse af det bagvedliggende materiale med. På den måde sikrer vi, at mængden af blykontamineret affald bliver så lille som muligt. Hygiejne har også højt prioriteret i forbindelse med arbejdets udførelse. Endvidere er det udførende personale omfattet af et blodblymåleprogam.

Derfor er alle vores involverede medarbejdere, fra sanitører til projektleder, specialuddannede og instruerede i netop denne type saneringsarbejde, således at omgang med materialet sker sikkerhedsmæssigt optimalt. Vi udfører som minimum altid blysanering i fuld overensstemmelse med gældende love og regler, Dansk Asbestforenings og Arbejdstilsynet vejledninger for fjernelse af bly, og i et tæt samarbejde med de relevante myndigheder. Vi afslutter altid opgaverne med at dokumentere det udførte arbejde.

Vi har i gennem mange år saneret bly på mange forskellige opgaver og under mange forskellige forhold. Vi har udviklet vores eget specialudstyr og metoder for at sikre, at arbejdet altid udføres optimalt og, beskytter mennesker og miljøet mest muligt. Tscherning deltager aktivt i den løbende forbedring og udvikling af retningslinjerne for arbejdets udførelse, udvikling af nye værktøjer og teknikker og sikkerhedsprocedurer. Vi samarbejder derfor med de førende eksperter på området og, deltager aktivt i arbejdet hos Dansk Asbestforening. Hvis det ønskes kan vi derfor også tilbyde at foretage screening af bygninger og installationer for bly, at tage prøver for analyser for blyindhold, opfølgende kontrol og, at udarbejde rapporter og handlingsplaner.

content/sanering_bly.jpg

Tilbage / Miljøsanering